[கார்-Altrocumulus]
[கார்-Altrocumulus]
kalaicho,_thelivoam01 
  கார்
கடல் முகந்து வந்தன்று, கார்! (முல்லைப்பாட்டு : வெண்பா 2)
காரும் ஆர்கலி தலையின்று. தேரும் (அகநானூறு : 54.3)
கார் புறந்தந்த நீருடை வியன் புலத்துப் (குறுந்தொகை : 162.1)
தளி தரு தண் கார் தலைஇ (நற்றிணை : 316.9)
கார்கலித்து அலைப்ப (ஐங்குறுநூறு : 496.2)
என்பன போல் சங்க இலக்கியத்தில் 139 இடங்களில் வந்திருந்தாலும் கார் முகிலையும் கார் பருவத்தையும் இச் சொல் குறிக்கின்றது. 5000 பேரடி(மீட்டர்) உயரத்தில் மழை பெய்யும் நிலையில் உள்ள இடைக்குவிப்பு முகில் அல்திரோகியூமுலசு/Altrocumulus எனப்படுகின்றது. மழைக்கருக் கொண்டு கருமையாக உள்ள முகிலாகிய கார் எனப்படுவது இதுவே ஆகும்.
கார்-Altrocumulus
- இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்