உணவு வெருளி-Sitophobia
உணவு வெருளி-Sitophobia
kalaicho,_thelivoam01 

முகடு துமித்து அடுக்கிய பழம் பல் உணவின் (பெரும்பாண் ஆற்றுப்படை : 246)
சில் உணாத் தந்த சீறூர்ப் பெண்டிர் (அகநானூறு : 283.5)
பணை நிலைப் புரவி புல் உணாத் தெவிட்ட (மதுரைக் காஞ்சி : 660)
வலிக் கூட்டு உணவின் வாள்குடிப் பிறந்த (பெரும்பாண் ஆற்றுப்படை : 137)
ஈழத்து உணவும், காழகத்து ஆக்கமும், (பட்டினப் பாலை : 191)
சிறு புல் உணவு, நெறி பட மறுகி, (அகநானூறு : 377.2)
உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே;
உண்டி முதற்றே உணவின் பிண்டம்;
உணவு எனப்படுவது நிலத்தொடு நீரே; (புறநானூறு : 18:19-21)
இவை போல் 13 பாடல்களில் உணவு என்னும் சொல் கையாளப்பட்டுள்ளது.
உணவு குறித்து ஏற்படும் இயல்பு மீறிய பேரச்சம் ஆகிய
உணவு வெருளி-Sitophobia
- இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்
அகரமுதல 69 நாள் மாசி 24,2046 / மார்ச்சு 08, 2015