fat01
kalaicho,_thelivoam01

 

கொழுப்பு(2), நிணம்(24) சொற்களுடன் இறைச்சிக்கொழுப்பைக் குறிக்கும் பிறதொடர்களும் சங்கஇலக்கியங்களில் உள்ளன. இப்பொழுது பின்வருமாறு கொழுப்பின் வகைகள் குறிக்கப்படுகின்றன.
கொழுப்பு – lipid   (வேளா., பயி., சூழி.,மீனி.,மனை.,கால். ) ; fat  (வேளா., மனை.,மரு.); adipose ( பயி.,);  cholesterol  ( மரு.); கொழுப்புஅமிலங்கள்–triglycerides (மனை.);
உயர்மாவுச்சத்து – triglycerides (மரு.). இப்பொழுது நாம் அமிலம் என்று சொல்வதைச் சங்கஇலக்கியங்கள் காடி(6) என்றே குறிப்பிடுகின்றன. ஆதலின் சங்கச் சொற்கள் அடிப்படையில் கொழுப்பு வகைகளைப் பின்வருமாறு வகைப்படுத்தலாம்.
நிணம் – cholesterol
கொழுப்பு – fat
கொழுமை – adipose
கொழுமைமெய்ம்மி – adipose tissue
கொழுமியம் – lipid
கொழுப்பி – kinch
முந்நெய்மை – triglycerides
வெளிப்புறகொழுமியம் – surface lipid
எளியகொழுமியம் – simple lipid
கூட்டுக்கொழுமியங்கள் –   compound lipids
வருவிக்கொழுமியங்கள் – derived lipids
செறிகொழுப்பு – saturated fat
கொழுப்புக்காடி – fatty acid
செறிகொழுப்புஅமிலம் – saturated fatty acid
செறிவுறாக்கொழுப்புக்காடி – unsaturated fatty acid
முதன்மைக்கொழுப்புக்காடிகள் – major fatty acids
முதிராக்கொழுப்பு – crude fat
விலங்குக்கொழுப்பு – animal fat
நொதுமல்கொழுப்பு – neutral fats
கொழுப்புக்கரைஉரனிகள்- fat-soluble vitamins
செறிவுறாப்பன்னிலைக்கொழுப்புக்காடி – poly unsaturated fatty acid
கொழுமிகை (பருவுடல்) – obesity
கொழுமியஈரடுக்கு – lipid bilayer
கொழுமியஉயிரியச்சேர்மி- lipid biosynthesis
கொழுமியக்குமிழி – lipid vesicle
கொழுநெய்- fatty oil
கொழுநெய்விதை –   fatty oil seed
கரைகொழுமியம் – soluble lipid
படலக்கொழுமியம் – membrane lipid
கொழுப்புநீர்மவினைமி – fat liquoring agent
புலனாகாக்கொழுப்பு – invisible fat
மீநிலைக்கொழுமியம்– hyperlipidemia
மீநிலைமுந்நெய்மை – hypertriglyceridemia
மீநிலைக்கொழுமியப்புரதம் –   hyperlipoproteinemia
பால்கொழுமியம் – galacto lipid
மாவின்கொழுமியம் –   flour lipid
வகுத்தூண்நிணம்
நிணக்கல் – cholesterol stone
நிண மிகை –  cholesterolemia
வெண்ணெய்க்கொழுப்பு –   butter fat
குருதிநிணம் –   blood cholesterol
குருதிக்   கொழுமியம் –  blood lipid
கொழுமைஉயிர்மி- adipose cell
கொழுமையுடைமை – adiposity
உயரடர்கொழுமிப்புரதம் – high density lipo protein
கொழுப்புஉயிர்மி – fat cells
கொழுமிப்பெயர்வு – lipid migration
நீள்தொடர்முந்நெய்மை –   low density lipo protein
நீள்தொடர்முந்நெய்மை – long chain triglyceride
குருதிநீர்மக்கொழுமியம் –   plasma lipids
கொழுப்புஉருஅமைவு – plasticity of fats
ஊனீர்நிணம் – serum cholesterol
கட்புலக்கொழுப்பு – visible fat
கொழுமிச்சிதைவு – lipolysis
கொழுப்புநொதி – lipase
மென்கொழுப்பு – soft fat
மடிக்கொழுப்பி – udder kinch
கொழுப்புச்சுரப்பி – sebaccous gland
கொழு, கொழுப்பு, நிணம், என்னும் சங்கச் சொற்களின் அடிப்படையில் அடிப்படைக் கலைச் சொற்களைக் குறிப்பிட்டிருந்தாலும் பிற இடங்களில் வேறுபாடின்றிக் கொழுப்பு என்றே பயன்படுத்துவர். எனவேதான் இங்கே வேறு சில கலைச் சொற்களும் தரப்பட்டுள்ளன. இவை தொடர்பான அனைத்துச் சொற்களையும் குறிப்பிடின் பலநூறுகளைத் தாண்டும். எனவே, அடையாளமாகத்தான் சில குறிக்கப்பெற்றுள்ளன. இங்குள்ள சொற்களின் அடிப்படையில் பிற சொற்களையும் உணர்ந்து பயன்படுத்தலாம்.
Cholesterol-01