Saturday, September 1, 2012

செவிகள், மூக்கு, தொண்டை : ear, nose and throat


செவிகள், மூக்கு, தொண்டை

- இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

செப்டெம்பர் 1, 2012  19:29  இந்தியத் திட்ட நேரம்
செவி

ஒலியைக் கேட்கவும் உடலை நன்னிலையில் வைக்கவும் உதவி செய்யும் உறுப்புகளை உடையன செவிகள் ஆகும். இவை ஓர் இணையாக உள்ளன. புறச்செவி,நடுச்செவி, உட்செவி என மூன்று பிரிவுகளாக இவை அமைந்துள்ளன. உட்செவியில் சூழ்நீரம் உள்ளது. உட்செவி அறையில் செவிப்பையும் நுண்பையும் உள்ளன. புறச்செவியில் காதுமடலும் புறச்செவிப்பாதையும் உள்ளன.

முயல், குதிரை, போன்ற விலங்கினங்களுக்குத் தொங்கும் பெரிய காதுகள் இருக்கும். இவற்றை அவை ஒருக்கணித்துத் திருப்பவோ சுழற்றவோ முடியும். ஆதலின் ஒலி வரும் திசையை உணர்ந்து செவியை மட்டும் திருப்பவோ கேட்டுணரவோ இவற்றால் இயலும். ஆனால், நாம் தலையையே திருப்ப வேண்டியுள்ளது.

செவிகளில் அமைந்துள்ள பகுதிகள் வருமாறு:

01. செவிமடல் - pinna

02. குருத்தெலும்பு - ear bones

03. புறச் செவிக்குழல் – external aditory canal

04. செவிப்பறை - ear drum

05. சுத்தி எலும்பு - hammer

06. பட்டைச் சிற்றெலும்பு - anvil

07. அங்கவடி எலும்பு - stirrup

08. நடுச்செவிக் குழல் - eustachian tube

09. அரை வட்டக் குழல்கள் - semi-circle canals

10. காதுநத்தை எலும்பு - cochlea

11. செவிநரம்பு - auditory nerve

மூக்கு

மூச்சு விடுவதற்கு வாயிலாக அமைவது மூக்கு; ஐம்புலன் உணர்வுகளில் முகர் உணர்வுப் பணிகளை ஆற்றுகிறது. எலும்பினாலும் குருத்தெலும்பினாலும் ஆகிய சுவர்,மூக்கை இரண்டு பகுதிகளாகப் பிரிக்கிறது. காற்றிலுள்ள தூசி, நுரையீரல்களுக்குப் போகாமல் தடுக்க மூக்குத் துளையில் உள்ள மெல்லிய முடிகள் உதவுகின்றன. மூக்கறையின் மேல்புறத்தில் மணமறி ஏற்பிகளான முகர் உணர்வு உயிர்மிகள் உள்ளன. காற்றில் வரும் மணத்தினால் இவ்வுயிர்மிகள் தூண்டப்படுகின்றன இவை மணமறி நரம்புகள் இழைகள் மூலம் மூக்கறை கூரை வாயிலாக மண்டை ஓட்டிற்குள்செல்கின்றன. அங்கு, மணம் அறி நரம்புத் திரள் ஊடாகச் சென்று மனமறி நரமபுப்பாதை வாயிலாகப் பெருமூளையின் மணம் அறி உணர்வுப்பகுதியை அடைகின்றன.

நாம் தெளிவாகப் பேசுவதற்கு மூக்குஉதவுகிறது.

தொண்டை

உணவுப் பாதைக்கும் மூச்சுப் பாதைக்கும் பொதுவான ஓர் அறையாகத் தொண்டை விளங்குகிறது. இது மூக்குக் குழி, வாய்க்குழி, குரல்வளை, ஆகிய மூன்றுடனும் தொடர்பு கொண்டுள்ளது. மூக்குக் குழியில் மணமறி உறுப்புகள்உள்ளன.

உணவுக்குழாய், தொண்டையிலிருந்து இரைப்பைக்குச் செல்கிறது. இஃது ஏறத்தாழ 25சிறுகோல் (செ.மீ.) நீளம் உள்ளது. உணவுக் குழாய், கழுத்து, நெஞ்சுப்பகுதி, வழியாக இறங்கி மறுகம் (உதரவிதானம்) ஊடே சென்று வயிற்றுப் பகுதியில் நுழைந்து இரைப்பையை அடைகிறது. உணவுக்குழாய் இரைப்பையுடன் சேரும் இடத்திற்கு உண்குழல் சுரிதசை எனப்பெயர். இஃது இரைப்பைக்கு வந்த உணவு மீண்டும் உண் குழலுக்குச் செல்வதைத் தடுக்கிறது.

மூக்கு, வாய், தொண்டை உட்தோற்றப் பகுதிகள்

01. அடிநா உமிழ்நீர்ச்சுரப்பி - sublingual salivary gland

02. அடிநா மடிப்பு - sublingual fold

03. அண்ணத்தசை - palatine tonsil

04. ஆப்பெலும்புப் புழை - Sphenoidal sinus

05. இழை தடுக்கு - fibrous septum

06. உணவுக்குழாய் - oesophagus

07. உள்நாக்கு - uvula

08. கழுத்து முள் எலும்பு - cervical vdrtebra

09. கீழ்க்குழல் - inferior meatus

10. கீழ்த்தாடை - mandible (lower jaw)

11. கீழ்மூக்கு வளை எலும்பு - inferior nasal concha

12. குரல்வளை மூடி - epiglottis

13. குரல்வளை - laryngeal prominence(Adam’s apple)

14. கேடயக் குருத்தெலும்பு - thyroid cartilage

15. கேடயச்சுரப்பி - thyroid gland

16. துளைச்சுருக்குத்தசை - genioglossus muscle

17. நடுக்குழல் - Middle meatus

18. நடுச்செவி அறை - vestibule

19. நடுமூக்கு வளைஎலும்பு - middle nasal concha

20. நாடிவத்தசை - lingual tonsil

21. நாவடி எலும்பு - hyroid bone

22. நாவடித்தசை - myohyroid muscle

23. நுனி நா - apex of tongue

24. முள்ளெலும்புகளிடை வட்டு - intervertebral disc

25. முன்மூக்குப் புழை - Frontal sinus

26. மூக்கறை - nasal cavity

27. மூக்குத்தொண்டை - nasopharynx

28. மூச்சுக்குழல் - trecha

29. மெல்லண்ணம் - soft palate

30. மேல்குழல் - Superior meatus

31. மேல்தாடை எலும்புகள் - maxilla (upper jaw)

32. மேல்நெடுக்குத் தசைகள் - superior longitudinal muscle

33. மேல்மூக்கு வளை எலும்பு - Superior nasal concha

34. மோவாய்த்தசை - geniohyroid muscle

35. வல்லண்ணம் - hard palate

36. வளைகேடயத்தசை - cricothyroid muscle

37. வாய் சூழ்த் தசைகள் - orbicularis oris muscle

38. வாய்க்குழித் தொண்டை - oropharynx

39. வெட்டுக்குழல் - incisive canal

40. வெட்டுப்பற்கள் - incisor

புதிய அறிவியல் :
 https://sites.google.com/a/newscience.in/tamil-home/articles/article-29

No comments:

Post a Comment

Followers

Blog Archive