601. கிண்ண உலவை மானி-cup anemometer
602. கிண்ண மின்மானி-cup electrometer
603. கிண்ணக் காற்றழுத்தமானி-cup barometer
604. கிண்ணச் சங்கிலி உலவை மானி-bridled-cup anemometer
605. கிண்ணி வெப்பமானி-cup-case thermometer
606. கிணறுவகை நீர்ம-வளிய அழுத்தமானி-well-type manometer
607. கீற்றணி நிறமாலைமானி-grating spectrometer
608. கீற்றொளி உயிரி நுண்ணோக்கி-slit lamp biomicroscope
609. கீற்றொளி நுண்ணோக்கி-slit lamp microscope :கருவிழிப்படலப் பின்பரப்பை ஆய்வதற்குரிய இணைப்புடைய நுண்ணோக்கி.
610. குண்டு நீரடர்மானி-balling hydrometer
611. குண்டு மிதவை நீர்ம மட்டமானி-ball-float liquid-level meter
612. குத்துநிலை உலவை மானி-vertical anemometer
613. குத்துயரமானி-hypsometer / hypometer     இட உயரமானி; மேட்டுப்பகுதிகளின் உயரமளிக்கும் கருவி. காற்றழுத்தமானி ( மூ 321); காற்றழுத்தத்தை அளக்கப் பயன்படும் கருவி. நீர்மத்தின் கொதிநிலையை உறுதி செய்வதன் மூலம் உயரங்களை மதிப்பிடலாம். நீராவி வெப்ப நிலையில் வெப்பநிலைமானிகளில் அளவீடுகள் குறிக்கவும் பயன்படும்.
 1. கொதிநிலைமானி
 2. இடஉயரஅளவி
 3. கொதிநிலை அளவி
 4. மரஉயர அளவி
 5. இட உயரமானி
எனப் பலவகையாகக் குறிப்பிடுகின்றனர்.
கொதிநிலை அல்லது காற்றழுத்தம் மூலம் அறிவது உயரத்தைத்தான். எனவே, பொதுவாகக் குத்துயரமானி எனலாம்.
614. குப்பி வெப்பமானி-bottle thermometer
615. குரல்வளை நோக்கி- laryngoscope : குரல்வளையை நோக்கி ஆராயும் கருவி.மிடற்றூடு நோக்கி என்றும் சொல்லப்படுகின்றது. குரல்வளை அகநோக்கி என்பதன் சுருக்கமாகக் குரல்வளை நோக்கி எனலாம்.
616. குரலொலி மானி-phthongometer :குரலொலிகளை அளவிடும் கருவி.
617. குருணைமானி- bailey meter: குழாய் அல்லது நீர்த்தாரை மூலம் வெளியேறும் குருணைப் பொருளின்(granular material) மொத்த எடையைப் பதியும் பாய்மமானி. குருணைமானி எனலாம். (பெய்லி ஓட்டவளவி(.இ.) என்பது சீர்மைச் சொல்லாக அமையாது.)
618. குருதி நிறமி மானி- haemoglobinometer
619. குருதிக்குழல் நோக்கி-angioscope
620. குவிமுகில் நோக்கி-stratoscope:தரையிலிருந்து தொலைவியக்கம் மூலம் கையாளப்படும், குவிமுகில் மண்டிலத்திலுள்ள காலூதி (balloon)யில் இயங்கும் தொலை நோக்கி. குவி முகில் மண்டிலத்தில் இயங்குவதால் குவிமுகில் நோக்கி எனலாம்.
621. குவியமானி- focimeter / focometer lensmeter or lensometer  :ஒளி அளவாடியின் குவியத் தொலைவை அளவிடும் கருவி. குவிய நீளஅளவி ( -இ) என்பதைவிடக் குவியமானி ( -ஐ) என்பதே சரியாகும்.
622. குழல் மின்வலி மானி -tube voltmeter
623. குழாய் வளைவு நீரோட்டமானி  – pipe elbow meter
624. குழைமமானி-plastometer
625. குளிர்-குழாய் தழல்மானி  – cooled-tube pyrometer
626. குளிர்விப்புத்திறன் உலவை மானி  – cooling-power anemometer
627. குளிர்விப்புமானி – coolometer : காற்றின் குளிர்விப்புத்திறனை அளவிடும் கருவி.
628. குறிகாட்டி வெப்பமானி  – index thermometer
629.  குறிகை வலிமைமானி  – signal-strength meter
630. குறிப்பி – indicator ;
 1.  காட்டடி,
 2. காட்டி, காட்டொளி,
 3. குறிகாட்டி,
 4. குறிப்பான் ,
 5. குறியீடு,
 6. சுட்டி,
 7. சுட்டிக் காட்டுக் கருவி;
 8. சுட்டிக் காட்டும் கருவி,
 9. சுட்டிக்காட்டி,
 10. சுட்டுகைக்கருவி,
 11. சுட்டுணர்வி ,
 12. செயல்வினை காட்டி,
 13. நிலைகாட்டி,
 14. புலப்படுத்தி
 15. மானி,
எனப் பலவகையாகக் குறிப்பிடுகின்றனர். மானி என்பது இதற்குப் பொருந்தாது. சுட்டி , காட்டி ஆகியன வேறு வகையாகப் பயன்படுத்தப்படுவதால்,   இங்கே தவிர்க்க வேண்டும். குறிப்பான் பொதுவாக இரண்டு இடத்தில்தான் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆனால், இதனையே ஏற்றுச் சுருக்கமாகக் குறிப்பி எனலாம்.
631. குறிப்பிஅளவி  – indicator gauge/indicated gauge
632. குறிப்பேற்றமானி – modulation meter
633. குறிமுள் சுற்றுமானி – pointer tachometer
634. குறியீட்டளவி- marking gauge / scratch gauge
635. குறு நீள்மைமானி  – huggenberger tensometer :  1200 மடங்கு உருப் பெருக்கிக் காட்டும் கலவை நெம்புகோல் முறையில் பயன்படுத்தப்படும் ஒருவகை நீட்சிமானி. குறு நீள்மைமானி எனலாம்.
636. குறு மின்வலிமானி – millivoltmeter
637. குறுக்கீட்டு உறழ்மானி – michelson interferometer
638. குறுக்கீட்டு நுண்ணோக்கி – interference microscope
639. குறுக்கு வெப்பமானி  – transverse thermometer
640. குறுக்குக் குறிமுள்மானி – crossed-needle meter
http://www.akaramuthala.in/wp-content/uploads/2014/10/ilakkuvanar_thiruvalluvan+11.png

- இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்